Правила технiки безпеки в кабiнетi iнформатики

та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй

1. Кабiнет обладнано складними i дорогими технiчними засобами, якi вимагають охайності та дбайливості, тому, заходячи до кабiнету, слiд одразу займати вiдведене мiсце, не виконувати нiяких дій з обладнанням без дозволу вчителя.

2. На робочих мiсцях розташовано обладнання, яке має складовi, що працюють пiд високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм.

Тому суворо заборонено:

 • вмикати i вимикати апаратуру без вказiвки вчителя;
 • торкатися роз’ємiв з’єднувальних кабелiв та самих кабелiв;
 • торкатися екрана та тильної частини монiтора;
 • перемiщувати увiмкненi складовi обчислювальної системи (системний блок, монiтор тощо);
 • класти будьякi предмети на системний блок, монiтор, клавiатуру;
 • приносити та використовувати носiї даних (дискети, компактдиски) без дозволу вчителя.

3. Не дозволяється знаходитись у кабiнетi i виконувати будь-якi роботи (прибирання примiщення також) без присутностi вiдповiдальної особи — завiдувача кабiнету, вчителя, лаборанта.

4. Не дозволяється працювати з клавiатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками.

5. Запам’ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разi появи запаху горiлого одразу ж сповiстiть про це викладача.

6. До початку роботи i ввiмкнення апаратури:

 • переконайтесь у вiдсутностi видимих пошкоджень обладнання робочого мiсця;
 • сядьте так, щоб лiнiя погляду проходила приблизно через центр екрана, вiдстань вiд очей до екрана повинна бути не менше нiж 50 см, учнi, якi мають окуляри для постiйного носiння, повиннi працювати за комп’ютером у них, якщо лiкарем не рекомендовано iншого;
 • розташуйте зошит, ручку, навчальнi посiбники на столi у вiдведених мiсцях, поправте розмiщення клавiатури, манiпуляторiв («мишки», джойстика) таким чином, щоб було зручно працювати;
 • дiї по вмиканню апаратури виконуйте тiльки за командою викладача i тiльки в послiдовностi, передбаченiй вiдповiдними iнструкцiями.

7. Робота на комп’ютерi вимагає постiйної зосередженостi, чiтких дiй, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освiтлення та поганого самопочуття.

8. Протягом роботи за комп’ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слiдкуйте за вказiвками вчителя. Якщо пiд час роботи виникає:

 • аварiйна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повiдомлення про несправнiсть, слiд це повiдомлення запам’ятати (або записати) i повiдомити викладача (лаборанта);
 • якщо робота апаратури починає супроводжуватися незвичними звуками, свiтiнням аварiйних iндикаторiв тощо, слiд припинити роботу i повiдомити викладача.
 • 9. Пiд час роботи за комп’ютеризованими робочими мiсцями учнi не повиннi вставати, якщо до класу заходить будь-який вiдвiдувач.
 • 10. Завершення роботи з апаратурою:
 • вимикати апаратуру дозволяється тiльки в послiдовностi, передбаченiй вiдповiдними iнструкцiями i за вказiвкою викладача;
 • пiсля вивантаження операцiйної системи i зупинки роботи комп’ютера слiд вимкнути живлення системного блоку або переконатись у його автоматичному вимкненнi, вимкнути iншi складові апаратного забезпечення.

11. У кабiнетi категорично заборонено приймати їжу, користуватися розпилювачами парфумiв, лакiв для волосся тощо. Не слiд користуватися мобiльними телефонами.

12. Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди здоров’ю, зберегти обладнання. Ви особисто вiдповiдаєте за стан робочого мiсця i розташованого на ньому обладнання! Невиконання правил — найгрубiше порушення порядку i дисциплiни!

Завiдувач кабiнетом: _________ /Суховенко А.П.